maanantaina, marraskuuta 24, 2014

Suomi - Nato IsäntämaasopimusYhteisymmärryssopimus

Suomen tasavallan hallituksen ja Korkeimman muunnosliittolaiskomentajan päämajan (headquarters, supreme allied commander transformation) ja Euroopan liittolaisvoimien päämajan (supreme headquarters allied powers europe) kesken koskien Isäntämaan tukitoimia NATO:n operaatioille/harjoituksille/vastaavalle sotilastoiminnalleSisällysluettelo

Johdanto

Osa 1                  Määritelmät
Osa 2                  Tarkoitus
Osa 3                  Laajuus
Osa 4                  Viiteasiakirjat
Osa 5                  Vastuut
Osa 6                  Taloudellinen tuki
Osa 7                  Lailliset näkökohdat
Osa 8                  Joukkojen suojaus
Osa 9                  Turvallisuus ja informaation julkaisu
Osa 10                Aloitus, kesto ja lopetus
Osa 11                Muuttaminen ja tulkinta
Osa 12                Yhteys kansalliseen ja kansainväliseen lakiin

Allekirjoitus

Liite


Johdanto

Suomen tasavallan hallitus, jota edustaa puolustusministeriö (ministry of defence, MoD), muutosliittolaishallinnon päämaja (headquarters, supreme allied commander transformation, HQ SACT) ja Euroopan liittolaisvoimien päämaja (supreme headquarters allied powers Europe, SHAPE), joihin tästä lähin viitataan Osallistujina:

Ottaen huomioon "Pohjois-Atlantin sopimuksen" (North Atlantic Treaty), päivätty 4.4.1949, ja erityisesti sen artiklan 3;
Ottaen huomioon "Yhteistyö rauhan puolesta"-dokumentin (Partnership for Peace), jonka hyväksyivät 10.1.1994 NATO-kokouksessa mukana olleiden valtioiden päämiehet;

Ottaen huomioon sopimuksen "NATO-liittolaisten sotavoimien tilasta" (Status of their Forces, NATO SOFA), päivätty 19.6.1951, "Protokollan kansainvälisen sotilaspäämajan tilasta" (Pariisin protokolla), päivätty 28.8.1952, "Sopimuksen NATO-valtioiden ja muiden yhteistyöhön rauhan puolesta-valtioiden sotavoimien tilasta" (PfP SOFA), päivätty 19.6.1995, edellisen lisäprotokollan (Additional protocol to the PfP SOFA), päivätty 19.6.1995, ja tämän sopimuksen ylimääräisen lisäprotokollan (Further Additional Protocol to the PfP SOFA), päivätty 19.12.1997;

Ottaen huomioon "Sopimuksen turvallisuusyhteistyöstä Suomen ja NATO:n välillä", päivätty 22.9.1994 ja "Hallinnollisen sopimuksen luottamuksellisen informaation välittämisestä Suomen hallituksen ja NATO:n välillä", päivätty 3.7.2012;
Ottaen huomioon käsitteen NATO-voimien ja yhteistyökumppanien voimien komentamisesta ja kontrolloinnista NATO-komennon alla Suomen tasavallan maaperällä tai sen läpi rauhan, kriisin, hätätilan tai konfliktin aikana NATO-sotilasvoimien tukena;

Ottaen huomioon käsitteen harjoituksista ja operaatiosta joiden oletetaan tapahtuvan NATO:n, Yhteistyö Rauhan Puolesta (Partnership for Peace, PfP) tai muiden NATO-komenteisten joukkojen kanssa;

Ja huomioiden Suomen tasavallan, tästedes "isäntamaa", tarpeet, ja yhteiskomento-operaatioiden (Allied Command Operation, ACO) ja muunnosyhteiskomento-operaatioiden (Allied Command Transformation, ACT), tästedes Strategisten komentojen (strategic commands, SCs), tarpeet;
OSALLISTUJAT OVAT PÄÄTYNEET SEURAAVAAN YHTEISYMMÄRRYKSEEN:

OSA 1.


1. Määritelmät

Tälle yhteisymmärryssopimukselle ja sen jatkodokumenteille pätevät seuraavat määritelmät:
1.1 Joukot. Kaikki osat NATO-komenteisista joukoista, sisältäen kaiken henkilökunnan, eläimet, materiaalin ja varusteet, sekä kaikki siviiliosat kyseisistä joukoista kuten määriteltynä NATO SOFA:ssa, Pariisin protokollassa ja PfP:ssa tai muut valtiot NATO-komennon alla. Tämä sisältää kaikki alukset, lentokoneet, ajoneuvot, varastot, välineet ja ammukset, kuten ilma-, maa- ja meriliikenneresurssit, sekä näihin liittyvät palvelut mukaanlukien alihankkijat jotka lähettävät tai tukevat näitä joukkoja.

NATO:n alihankkijat. Ei-suomalaiset yritykset, yksilöt ja järjestöt, jotka eivät asu Suomessa, jotka palkkaa NATO, NATO:n liittolaisvaltiot, ja operaatioita tukevat ei-NATO-valtiot, ja jotka järjestävät tarvikkeita ja/tai palveluita millä tahansa toimialalla Suomen maaperällä osana NATO-operaatiota, harjoitusta tai vastaavaa NATO-johteista sotilastoimintaa. Tämä sisältää alihankkijoiden työntekijät sekä heidän alihankkijansa ja työntekijänsä operaation puitteissa, mutta ei sisällä paikallisia yrityksiä, heidän työntekijöitänsä, heidän alihankkijoitaan tai heidän työntekijöitään.

1.2 NATO:n sotilastoiminta. Sotilastoiminta sisältäen harjoitukset, koulutuksen, operationaalisen kokeilun ja vastaavat toimet, tai strategisen, taktisen, huolto-, koulutus- tai hallinnollisen sotilastoimen joukkojen taholta; taistelut, mukaanlukien hyökkäyksen, joukkojen siirrot, huollon ja toimet jotka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen missä tahansa taistelussa tai kampanjassa.

1.3. NATO-komentaja. Sotilaskomentaja NATO:n sotilashierarkiassa.

1.4. NATO-organisaatiot. Päämaja ja organisoidut yksiköt NATO:n komennon ja hallinnan alla.

1.5. Kansainvälinen sotilaspäämaja. Kansainvälinen sotilaspäämaja NATO:n integroidussa rakenteessa tai jolle on myönnetty tämä status NAC/DPC:n toimesta. Tämä sisältää toiminnot jotka voivat olla väliaikaisesti irrotettuja yksiköitä päämajasta.

1.6. Kansallinen päämaja. NATO:n komennossa olevien kansallisten joukkojen päämaja.

1.7. Kansainvälinen päämaja. Päämaja jossa on henkilöstöä useammasta kuin yhdestä valtiosta, toteutettuna osallistuvien valtioiden sopimuksella ja NATO:n komennon alla.

1.8. Lähettävät valtiot. Ne valtiot tai Kansainväliset sotavoimien päämajat tai näiden osat jotka lähettävät joukkoja isäntämaahan NATO-sotilasoperaatioiden tueksi.

1.9. Isäntämaa. Suomen tasavalta.

1.10. Strategiset komentajat tai komennot (strategic commanders or commands, SCs). Ylin Euroopan NATO-liittolaiskomentaja (supreme allied commander Europe, SACEUR), NATO-liittouman komento-operaatioiden komentaja (commander of Allied Command Operations, ACO), ylin muutosjohtokomentaja (supreme allied commander transformation, SACT), muutosjohtokomentaja (commander of Allied Command Transformation, ACT).

1.11. Isäntämaatuki (host nation support, HNS). Isäntämaan antama siviili- ja sotilastuki rauhan, hätätilan, kriisin ja konfliktin aikana NATO-joukoille ja organisaatioille, jotka sijaitsevat, toimivat tai liikkuvat yli isäntämään maaperän, aluevesien tai ilmatilan.

1.12. Joukkojen suojelu (force protection, FP). Kaikki toiminta ja keinot joita käytetään minimoimaan henkilöstöön, tiloihin, kalustoon ja toimintoihin kohdistuvat minkäänlaiset riskit, ja kaikissa tilanteissa säilyttämään toimintavapaus ja joukkojen operatiivinen tehokkuus.

1.13. Kulut. Ne kulut, jotka liittyvät kansallisen, monikansallisen tai tai kansainvälisen päämajan, joukkojen tai NATO-organisaatioiden perustamiseen, tukemiseen ja ylläpitämiseen. Tätä yhteisymmärryssopimusta ja sitä seuraavia dokumentteja varten:

 a. NATO:n yhteiset kustannukset. Ne kustannukset, jotka on hyväksytty etukäteen NATO-liiton yhteisiksi kustannuksiksi.

 b. Jaetut kustannukset. Ne kustannukset, jotka on hyväksytty etukäteen useamman kuin yhden valtion kustannuksiksi. Jaetut kustannukset perustuvat yleensä kaavaan joka on kuvattu asianomaisessa Teknisessä sopimuksessa (Technical Arrangement) ja/tai Yhteistoimintasopimuksessa (Joint Implementation Arrangements).

 c. Suorat kansalliset kustannukset. Ne kustannukset, jotka ovat yhden lähettävän maan vastuulla.


1.14. NATO:n yhteinen rahoitus. Rahoitus joka annetaan NATO-mailta NATO-budjetin kautta yhteisiä kustannuksia varten, kuvattuihin toimintoihin.

1.15. Liittymissopimus (Note of Accession, NOA). Sopimus joka kuvaa lähettävän maan sitoutumisen isäntämaasopimukseen tämän yhteisymmärryssopimuksen puitteissa tiettyä NATO-johtoista sotilastoimintaa varten.

1.16. Tarkoitussopimus (Statement of Intent, SOI). Dokumentti joka ilmaisee lähettävän maan aikomuksen osallistua isäntämaasopimukseen tämän yhteisymmärryssopimuksen puitteissa, mutta tietyin varauksin. Isäntämaa vahvistaa, mikäli varaukset ovat hyväksyttäviä isäntämaasopimusta ajatellen.

1.17. Tekninen sopimus (Technical Arrangement, TA). Kahdenvälinen jatkosopimus tiettyä NATO-sotilastoimintaa varten. Se kuvailee vastuut ja menettelyt isäntämaan taholta isäntämaatukea varten NATO-johdolle ja lähettäville maille.

1.18. Yhteistoteutussopimus (Joint Implementation Arrangement, JIA). Kahdenvälinen jatkosopimus, joka määrittää sopimusosapuolten sitoumuksen koskien isäntämaatuen antamista ja saamista. Se sisältää tarkan tiedon vaaditusta ja tarjotusta tuesta, kohdekohtaisista menettelyistä ja korvausten ja maksujen ehdoista.

1.19. Yhteinen isäntämaatuen ohjausneuvosto (Joint Host Nation Support Steering Committee, JHNSSC). Vapaamuotoinen ohjausneuvosto, jonka johdossa ovat isäntämaa ja NATO-komentaja. Neuvosto koostuu valtuutetuista edustajista kaikista lähettävistä maista, isäntämaasta ja NATO-johtajista, ja koordinoi tarvittavat toimenpiteet koskien isäntämaatukiea, kuten teknisen sopimuksen (TA) ja yhteistoteutussopimuksen (JIA).

1.20. Toiminnalliset kohteet (Operational Sites). Kohteet isäntämaassa, jotka antavat toiminnallista tai logistista tukea joukoille NATO-johteisissa sotilastoimissa. Nämä kohteet ovat strategisen johdon erillisyksiköitä ja toimivat NATO-komentajan komennon alla.

1.21. Osallistujat ovat tietoisia siitä, että jos jotakin termiä ei ole määritelty tässä yhteisymmärryssopimuksessa, NATO-sanasto ja määritelmät (AAP-6) ovat voimassa.OSA 2.

2. Tarkoitus

2.1. Tämän yhteisymmärryssopimuksen tarkoitus on sopia käytännöt ja menettelytavat toiminnallisten kohteiden perustamiseksi ja isäntämaatuen antamiseksi NATO-joukoille isäntämaassa, tai isäntämaan tukemana, NATO-sotilastoimien aikana.

2.2. Tämä yhteisymmärryssopimus ja sen jatkodokumentit on tarkoitettu pohjaksi suunnittelulle asianmukaisille isäntämaan tahoille ja NATO-johdolle ennakoimaan isäntämaatukea erilaisille NATO-sotilastoimille. Nämä sisältävät ne toimet, joille lähetettävät joukot ovat tiedossa, sekä ne, joille joukot eivät vielä ole tiedossa.OSA 3.


3. Laajuus ja yleiset järjestelyt

3.1. NATO, PfP SOFA, Pariisin protokolla, PfP SOFA:n ylimääräinen lisäprotokolla, ja muut mahdolliset oleelliset voimassa olevat sopimukset NATO-päämajan ja isäntämaan välillä soveltuvat NATO-johtoisiin sotilastoimiin.

3.2. Isäntämaa tunnustaa toiminnallisten kohteiden, jotka perustetaan tämän yhteisymmärryssopimuksen puitteissa, olevan NATO-päämajan erillisyksiköitä, ja näiden erillisyksiköiden toimien olevan NATO-päämajan toimia. Perustettavat toiminnalliset kohteet yksilöidään jatkodokumenteissa. Hallinnointi määritellään soveltuvissa toiminnallisissa suunnitelmissa.

3.3. Tämän yhteisymmärryssopimuksen on tarkoitus olla yhtenevä NATO-doktriinin ja käytäntöjen kanssa ja määrittää puitesopimuksen ja rakenteen isäntämaatuelle.

3.4. Isäntämaa tulee tukemaan täysin voimin, riippuen saatavuudesta ja käytännöllisistä rajoitteista kussakin tilanteessa, lähetettyjä joukkoja NATO-johtoisissa sotilastoimissa. Tämän tuen yksityiskohdat käsitellään jatkodokumenteissa.

3.5. Tämän yhteisymmärryssopimuksen pykälät ovat voimassa rauhan, hätätilan, kriisin ja konfliktin sekä kansainvälisen jännitteen aikana, kuten määritetään isäntämaan ja NATO:n johdon toimesta.

3.6. Vaikka lähettäviä maita kehotetaan osallistumaan NATO-sotilastoimiin ja hyväksymään tämän yhteisymmärryssopimuksen yleisenä rakennedokumenttina jonka puitteissa isäntämaa antaa isäntämaatukea, erilliset kahdenväliset sopimukset yksittäisten maiden kanssa voidaan ottaa huomioon isäntämaan taholta.

3.7. Isäntämaa ja ylin NATO-johto voivat valtuuttaa edustajia neuvottelemaan jatkodokumenteista jotka tukevat ja vahvistavat tätä yhteisymmärryssopimusta.

3.8. Tämän yhteisymmärryssopimuksen tukemat NATO:n sotilastoimet saattavat vaatia monikansallisia tukitoimia lentokoneilta ja helikoptereilta, ja satamien tapauksessa, kaupallisilta ja sotilastukialuksilta. Isäntämaa tiedostaa, että tällaisten lentokoneiden, helikoptereiden, alusten ja niiden miehistöjen kulku isäntämaahan ja sen alueen kautta, tapahtuu yleisen kulkuvapauden alla NATO-sotilastoimien aikana. Isäntämaa hallinnoi kaikkia osa-alueita tästä kulkuvapaudesta.OSA 4.


4. Viiteasiakirjat

Viiteasiakirjat, jotka voivat soveltua tähän yhteisymmärryssopimukseen, ovat Liitteessä A.OSA 5.


5. Vastuut

Tämän yhteisymmärryssopimuksen puitteissa:

5.1. Isäntämaa
 a. Jatkodokumenttien kehityksen aikana, ja kun muutoksia tapahtuu, ja näiden dokumenttien valmistumisen jälkeen, isäntämaa antaa ajankohtaisia tiedotuksia soveltuvalle NATO-komentajalle liittyen isäntämaan valmiuksien olemassaolosta tai puutteesta. Isäntämaa huomioi, että NATO:n suunnittelijat tukeutuvat tämän yhteisymmärryssopimuksen jatkodokumentteihin ja vaativat ajankohtaisia ilmoituksia suunnitelluista muutoksista kansallisiin valmiuksiin.

 b. Antaakseen tukea, isäntämaa tulee tekemään vaadittavat järjestelyt tukitoimien toimittajien kanssa, mukaanlukien siviili- ja kaupalliset toimijat. Kaupallisesti hankittu tuki hankitaan kilpailutuksen kautta edullisimman hyväksyttävän tarjouksen tekijältä.

 c. Isäntämaa tulee säilyttämään hallinnollisen ja taloudellisen kirjanpidon, joka vaaditaan joukoille annetun tuen korvauksien maksamiseen isäntämaalle. Kirjanpito NATO-budjettien kautta rahoitetuista toimista lähetetään NATO:lle kirjanpitoa varten.

 d. Vaatimustaso isäntämaan järjestämille tuotteille ja palveluille tullaan määrittämään jatkodokumenteissa.

 e. Isäntämaa tulee pitämään hallinnan omista isäntämaatuen resursseistaan, ellei näiden resurssien hallintaa vapauteta.

 f. Isäntämaa toimittaa, ennen NATO:n sotilastoimia, hinnaston tarvittavalle isäntämaatuelle.

 g. Isäntämaa tulee kutsumaan lähettäviä maita hyväksymään tämän yhteisymmärryssopimuksen pykälät Liittymissopimuksella tai Tarkoitussopimuksella.

 h. Isäntämaa, yhteistyössä NATO-komentajan kanssa, tulee antamaan joukoille terveys- ja hammaslääketieteellistä tukea isäntämaan sotilashenkilöiden ja -tilojen kautta samoilla ehdoilla kuin isäntämään armeijalle.

 i. Isäntämaa tarjoaa käytännöt terveyspalveluille isäntämaan ja lähettävien maiden välillä, mukaanlukien terveyspalveluiden yhteyspaikat.

 j. Jatkodokumenttien käsittelyn aikana isäntämaa tulee antamaan NATO-komentajalle englanninkieliset kopiot terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja maataloussäädöksistä, jotka saattavat soveltua NATO-sotilastoimintaan, kuten myös säädöksistä vaarallisten aineiden säilöntään, liikuttamiseen ja hävitykseen.

 k. Isäntämaa hyväksyy että kopiot lähettävien maiden tarvikkeiden rahtilistoista, sekä sotilaallisista että henkilökohtaisista, kuten NATO SOFA määrää, ovat riittäviä tullin tarkoituksiin.


5.2. NATO-komentaja

 a. NATO-komentaja varmistaa, mahdollisuuksien mukaan, että jatkodokumentit määrittävät tarvittavan tuen lajin, määrän ja laadun. Huomioidaan, että operaatio- ja joukkoryhmitystä ei voida määrittää ennen Operaatiosuunnitelmaa (Operation Plan, OPLAN), Operaatiomääräystä (Operation Order, OPORD) tai Harjoitusoperaatiomääräystä (Exercise Operational Order, EXOPORD). NATO-komentaja antaa lisätietoja isäntämaan suunnittelua varten niin pian kuin käytännöllistä.

 b. NATO-komentaja antaa isäntämaalle ajankohtaisen tiedon olosuhteisen muutoksista ja ehdottaa muutoksia jatkodokumentteihin tarpeen mukaan.

 c. NATO-komentaja selvittää onko yhteistä rahoitusta olemassa ja mitkä vaatimukset voidaan toteuttaa yhteisellä rahoituksella.

 d. NATO-komentaja määrittää ja priorisoi vaadittavan isäntämaatuen ja hyväksyy hinnoittelun yhteisiin kustannuksiin.

 e. NATO-komentaja takaa korvauksen isäntämaalle sovitusta isäntämaatuesta jos se maksetaan yhteisistä kustannuksista. Muissa tapauksissa NATO-komentaja auttaa mahdollisuuksien mukaan selvittämään erimielisyyksiä rahoituksesta isäntämaan ja lähettävien maiden välillä.

 f. Mikäli lähettävien maiden vaatimukset eroavat NATO-komentajan resurssienjakoprioriteeteista, asianmukainen NATO-komentaja selvittää ristiriidan kyseisen lähettävän maan kanssa.

 g. NATO-komentaja määrää henkilöstön ja muut vaatimukset isäntämaahan perustettavien kohdeiden toimintaa varten.

 h. NATO-komentaja avustaa tukivaatimuksien ja kustannuksien standardisoinnissa neuvotteluissa ja/tai JHNSSC:ssä.


5.3. Lähettävät maat

 a. Lähettävät maat voivat osallistua isäntämaatuen rakenteeseen ja käytäntöihin hyväksymällä tämän yhteisymmärryssopimuksen Liittymissopimuksella tai Tarkoitussopimuksella tiettyä NATO-sotilastoimintaa varten.

 b. Lähettävät maat täsmentävät isäntämaatuen vaatimukset isäntämaalle ja asianomaiselle NATO-komentajalle.

 c. Suorien kansallisten kustannuksien vaatimusten suhteen lähettävä maa tavallisesti osallistuu isäntämaatuen neuvotteluihin JHNSSC:n aikana tai suoraan isäntämaan kanssa mikäli JHNSSC:tä ei ole perustettu. Lähettävät maat suorittavat isäntämaalle suoria maksuja tai korvauksia isäntämaatuesta vain sotilaallisista palveluista ellei muista rahoitusmenettelyistä ole sovittu. Mikäli isäntämaan ja lähettävän maan välillä on sopimusvelvoite, lähettävät maat maksavat siviili- tai liiketoiminnalliset tukiresurssit suoraan.

 d. Lähettävät maat lähettävät valtuutetut henkilöt osallistumaan isäntämaatuen kokouksiin JHNSSC:n aikana, mikäli se perustetaan.

 e. Lähettävät maat raportoivat muutoksista isäntämaatuen vaatimuksiin isäntämaalle ja soveltuvalle NATO-komentajalle, sitä mukaa kun ne ilmenevät, ja lähettävät muutetut isäntämaatuen vaatimukset ja/tai tilannekatsaukset.

 f. Lähettävät maat vastaavat isäntämaan tarjoaman siviiliterveys- tai hammaspalveluiden kustannuksista.

 g. Lähettävien maiden tulee noudattaa isäntämaan terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja maataloussäädöksiä ja käytäntöjä, jotka on määritetty toiminnallisille kohteille, sekä isäntämaan säädöksiä vaarallisten aineiden säilytykselle, liikuttamiselle ja hävittämiselle.OSA 6.


6. Taloudellinen tuki

6.1. Kuten sovittu NATO/PfP SOFA ja/tai Pariisin protokollassa ja/tai Ylimääräisessä lisäprotokollassa ja/tai keskinäisessä sopimuksessa ja/tai kansainvälisen käytännön mukaan, Kansainvälisen sotilaspäämajan toimet, toiminnalliset kohteet, NATO:n omistamat tai lähettämät joukkojen käyttöön annetut alukset, lentokoneet ja ajoneuvot ovat vapaita veroista, tulleista, maksuista ja muista vastaavista kuluista.

6.2. Pariisin protokollaa ja Ylimääräistä lisäprotokollaa, jotka määrittelevät koskemattomuussuojan ja oikeudet Kansainväliselle sotilaspäämajalle, tullaan soveltamaan kaikkiin päämajan osiin ja erillisjoukkoihin jotka lähetetään isäntämaahan NATO-sotilastoiminnan seurauksena.

6.3. Kalusto, varusteet, tuotteet ja materiaalit, jotka väliaikaisesti tuodaan tai viedään isäntämaan alueelta NATO-sotilastoiminnan yhteydessä, ovat vapaita kaikista tulleista, veroista ja maksuista. Muut tullikäytännöt tullaan määrittämään NATO:n tai PfP SOFA:n, Pariisin protokollan ja Ylimääräisen lisäprotokollan mukaan.

6.4. Milloin täydellinen vero-, tulli- tai maksuvapaus ei ole mahdollista isäntämaan taloudesta tehdyille ostoksille, perityt maksut eivät ole korkeampia kuin isäntämaan armeijan tapauksessa ja kaikki maksut tulisi käsitellä minimaalisilla hallinnollisilla vaatimuksilla.

6.5. Finanssitoiminnot, sisältäen varojen siirron ja tilien perustamisen, missä tahansa yksityisessä tai valtion pankissa, tulee toimittaa ilman mitään hallinnollisia maksuja.

6.6. Lopulliset taloudelliset järjestelyt, erityisesti ne jotka liittyvät NATO:n yhteiseen rahoitukseen, tullaan todennäköisesti päättämään vasta juuri ennen NATO-sotilastoiminnan alkamista. Kaikkien etukäteen tehtyjen finanssijärjestelyjen kuitenkin tulee olla täsmällisiä NATO:n suurimpien mahdollisten kulujen suhteen. Kulut, joista ei erityisesti ole sovittu NATO-kustanteisina, ennen kustannuksen toteutumista, eivät saa NATO:n yhteistä rahoitusta.

6.7. Jatkodokumentit tulevat antamaan perustan kustannuslaskelmille ja luokitteluun yhteisiksi kustannuksiksi, jaetuiksi kustannuksiksi tai suoriksi kansallisiksi kustannuksiksi.

6.8. Missä NATO-komentaja päättää, että tietyt kustannukset ovat hyväksyttäviä ja kannattavia NATO:n yhteiselle rahoitukselle (hyväksyttyjen budjettien perusteella), asianmukainen SC tulee oikeuttamaan yhteisen rahoituksen näille kuluille ja joko maksaa suoraan tai jälkeenpäin korvaa kustannukset isäntämaalle.

6.9. Missä tiettyjen kulujen katsotaan jakautuvan useammalle maalle, nämä kulut voidaan katsoa yhteisiksi kuluiksi, ja voidaan keskinäisen sopimuksen perusteella jakaa käyttäen kustannustenjakokaavaa joka hyväksytään Teknisessä sopimuksessa tai muissa jatkodokumenteissa.

6.10. Kustannuksia isäntämaan antamasta siviili- tai sotilasmateriaalista tai palveluista ei tule laskuttaa korkeammalla hinnalla kuin isäntämaan armeijan ostamana, eikä niiden tule sisältää hallinnollisia tai kiinteitä kustannuksia, mutta niissä voi olla tarkennuksia perustuen toimitusaikatauluun, toimituspaikkoihin, tai vastaaviin. Sotilashenkilöstön antamasta tuesta ei makseta korvausta.

6.11. NATO-komentaja ja lähettävät maat voivat ottaa suoraan yhteyttä kaupallisiin toimijoihin tarvikkeita, palveluja ja muuta tukea varten.

6.12. NATO:n omistavat ajoneuvot ja lähettävien maiden sotilasajoneuvot ovat itsevakuutettuja ja täten voivat toimia ilman kaupallista vakuutusta.

6.13. Isäntämaa ei tule aiheuttamaan rahallisia velvoitteita NATO-komentajan tai lähettävien maiden puolesta, ellei heitä erikseen pyydetä tekemään näin vastuullisen edustajan toimesta, ja vastuu kustannusten maksamisesta on sovittu. Lisäksi, korvausta ei suoriteta ennen kuin kuin ylin päämaja tai lähettävät maat, tilanteen mukaan, hyväksyvät tarvittavat jatkodokumentit ja ohjaavat niiden toteuttamisen.

6.14. Rahoitusta ei ole kohdennettu tämän yhteisymmärryssopimuksen yhteydessä, eikä tämä sopimus sisällä NATO-komentajan tai lähettävien maiden taholta rahoitusvelvoitteita. Täsmälliset rahoitusjärjestelyt ja korvausmenettelyt määritellään jatkodokumenteissa.

6.15. Toiminnallisten kohteiden perustaminen NATO-sotilastoiminnan tukemiseen ei harkitse (contemplate) infrastruktuurin rakentamista tai muokkaamista.OSA 7.


7. Lailliset näkökohdat

7.1. Ylipäämaja tulee tekemään, tai saattaa delegoida, operaatioiden kannalta tärkeitä laillisia toimia kuten, mutta ei rajoittuen näihin, olla osapuolena sopimuksissa, olla mukana laillisissa tai hallinnollisissa toimissa, ja hankkia ja myydä omaisuutta.

7.2. Isäntämaahan lähetettyjen joukkojen laillinen asema määrätään perustuen NATO tai PfP SOFA:n, Pariisin protokollaan ja/tai Ylimääräiseen lisäprotokollaan.

7.3. Ei-sopimuspohjaiset vaatimukset joita ilmenee tästä yhteisymmärryssopimuksesta tai sen seurauksena, käsitellään perustuen NATO:n tai PfP SOFA:n pykäliin.

7.4. Sopimusvaatimukset käsitellään ja päätetään isäntämaassa, sopimuslainsäädännön ja kansallisen lain nojalla, tukea maksetaan NATO-komentajalta tai lähettäviltä mailta, tilanteen mukaan.OSA 8.


8. Joukkojen suojaus

8.1. Kattava ja tehokas joukkojen suojaus suunnitellaan NATO:n kiinteälle päämajalle ja muille vastaaville sotilastoimille, ja se määritellään OPLANS, EXPIs tai lisäsopimuksissa, tarpeen mukaan. Joukkojen suojaus toteutetaan NATO:n käytännön mukaan ja NATO tai PfP SOFA-sopimusten raameissa. Missään olosuhteissa ei tarvittava joukkojen suojaus tule olemaan vastoin NATO tai PfP SOFA-sopimuksia tai isäntämaan lakeja.

8.2. Tarpeen mukaan, isäntämaa tiedottaa lähettäville maille ja NATO-komentajalle suunnitelluista joukkojen suojausmenetelmistä ja rajoitteista.

8.3. Tarpeen mukaan, jokainen lähettävä maa on vastuussa isäntämaalle ja NATO-komentajalle joukkojen suojausvaatimusten ja -rajoitusten määrittämisestä ja toteuttamisesta.

8.4. Tavanomaisen NATO:n joukkojen suojausmenettelyn lisäksi, NATO-komentaja on vastuussa isäntämaan ja lähettävien maiden vaadittavien ja annettujen joukkojen suojaustoimien koordinoinnista.OSA 9.


9. Turvallisuus ja informaation julkaisu

9.1. Luokiteltuun tietoon, joka tallennetaan, käsitellään, tuotetaan, siirretään tai vaihdetaan tämän yhteisymmärryssopimuksen toteutuksen seurauksena tullaan soveltamaan Suomen ja NATO:n välistä Turvallisuussopimusta ja Hallinnollista sopimusta luokitellun informaation välittämisesta Suomen hallituksen ja NATO:n välillä. Liittouman maiden välillä, luokiteltuun tietoon, joka tallennetaan, käsitellään, tuotetaan, siirretään tai vaihdetaan tämän yhteisymmärryssopimuksen toteutuksen seurauksena tullaan soveltamaan sopimusta C-M (2002) 49 "Turvallisuus NATO:n sisällä", päivätty 17.6.2002, virallisessa versiossa, mukaanlukien kaikki liitteet ja muutokset, sekä olemassaolevia turvallisuussopimuksia ja käytäntöjä.

9.2. Osallistujan tai lähettävän maan toiselle antama luottamuksellinen tieto, ja luottamuksellisuutta vaativa näiden tahojen tuottama tieto, tulee säilyttämään alkuperäisen turvaluokituksensa, tai sille määrätään turvaluokitus joka takaa suojauksen julkistamista vastaan, jonka toinen Osallistuja tai lähettävä maa vaatii.

9.3. Jokainen Osallistuja ja lähettävä maa tulee suorittamaan kaikki sille avoimet lailliset keinot välttääkseen luottamuksellisen tiedon julkistamista, paitsi jos toiset Osallistujat ja/tai lähettävät maat suostu julkistamiseen.

9.4. Helpottaakseen halutun suojauksen määrittämistä, jokainen Osallistuja tai lähettävä maa tulee merkitsemään tällaisen toisille lähettämänsä luottamuksellisen tiedon, joka määrittää sen lähteen, turvallisuusluokituksen, julkaisun ehdot, sen että informaatio liittyy tiettyyn NATO-sotilastoimintaan, ja että se annetaan luottamuksellisesti.

9.5. Henkilöstön vierailut järjestetään sopimuksen C-M (2002) 49 korjatun version käytäntöjen mukaisesti.

9.6. Kaikki tämän osan kattama luokiteltu tieto tulee säilymään suojattuna jonkin osapuolen irtautuessa sopimuksesta tai tämän yhteisymmärryssopimuksen purkautuessa.OSA 10.


10. Aloitus, kesto ja lopetus

10.1. Tämä sopimus astuu voimaan viimeisen allekirjoituksen päivämäärästä ja pysyy voimassa ellei joku Osallistuja pura sitä antamalla 6 kuukautta etukäteen kirjallisen ilmoituksen kaikille Osallistujille.

10.2. Kaikki Osien 6,7 ja 9 säädökset pysyvät voimassa jonkin Osallistujan erotessa tai tämän yhteisymmärryssopimuksen loppuessa, kunnes kaikki velvollisuudet on täytetty. Lähettävät maat tulevat täyttämään kaikki velvollisuutensa sopimuksen loppumisen tai irtisanoutumisen tapauksessa.OSA 11.


11. Muuttaminen ja tulkinta

11.1. Tätä yhteisymmärryssopimusta voidaan muuttaa tai täydentää kaikkien Osallistujien kirjallisella suostumuksella.

11.2. Mahdolliset ristiriidat tämän yhteisymmärryssopimuksen tulkinnassa ja soveltamisessa tullaan ratkaisemaan neuvottelulla Osallistujien kesken mahdollisimman matalalla tasolla, eikä sitä tulla viemään kansalliseen tai kansainväliseen tuomioistuimeen tai kolmannelle taholle ratkaistavaksi.

11.3. Tämä yhteisymmärryssopimus on allekirjoitettuna kolmena kopiona englannin kielellä.


  
OSA 12.


12. Yhteys kansalliseen ja kansainväliseen lakiin

12.1. Tämän yhteisymmärryssopimuksen ei ole tarkoitus olla Osallisia sitovien kansallisten lakien tai kansainvälisten sopimusten yläpuolella. Osalliset tiedottavat toisilleen kaikista tästä yhteisymmärryssopimuksesta nousevista ristiriidoista.

12.2. Tätä yhteisymmärryssopimusta ei voida rekisteröidä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan artiklan 102 alla.
Edellinen ilmaisee yhteisymmärryksen joka on saavutettu Suomen tasavallan hallituksen, Ylimmän liittouman muutoskomentajan päämajan ja Liittouman Euroopan joukkojen päämajan välillä käsitellyistä aiheista.Suomen tasavallan hallituksen puolesta


_________
JARMO LINDBERG
KENRAALI,
PUOLUSTUSVOIMIEN KOMENTAJA, SUOMEN PUOLUSTUSVOIMAT

Päiväys:____________


Suomen tasavallan ilmoitus

Tämän yhteisymmärryssopimuksen ja sen jatkodokumenttien puitteissa Suomen tasavalta ei tunnusta alihankkijoita osana joukkoja tai siviiliosaa kuten määriteltynä NATO/PfP SOFA ja Pariisin protokolla/Ylimääräinen lisäprotokolla-sopimuksia.Liittouman Euroopan joukkojen päämajan
Ja Ylimmän liittouman muutoskomentajan päämajan puolesta


________
PHILIP M. BREEDLOVE
KENRAALI, YHDYSVALTAIN ILMAVOIMAT
YLIN EUROOPAN LIITTOUMAN KOMENTAJA
Päiväys: ______________


Liittouman Euroopan joukkojen päämajan ilmoitus

Suomen tasavallan ilmoitus ymmärretään soveltuvaksi niin kauan kuin NATO:n sotilastoimet pysyvät funktionaalisina Pohjois-Atlantin Neuvoston määräysten mukaisesti.LIITE A

Viitedokumentit

a. North Atlantic Treaty, 4.4.1949. (Pohjois-Atlantin Sopimus) 
b. Partnership for Peace Framework Document Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council (Framework Document), 10.1.1994 (vain yhteisymmärryssopimukselle PfP-valtion kanssa)(Yhteistyö rauhan puolesta rakennedokumentti, Pohjois-Atlantin neuvoston kokoukseen osallistuneet valtioiden päämiehet ja hallitukset)
c. Agreement among the Parties to the North Atlantic Treaty and Regarding the Status of their Forces, (NATO SOFA), 19.6.1951. (Sopimus osallisista Pohjois-Atlantin sopimukseen ja koskien heidän joukkojensa tilaa)
d. The Protocol of the Status of International Military Headquarters set up Pursuant to the North Atlantic Treaty, (Pariisin protokolla), 28.8.1952. (Protokolla Pohjois-Atlantin sopimuksella perustetun kansainvälisen sotilaspäämajan tilasta)
e. Agreement among the States parties to the North Atlantic Treaty and other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (PfP SOFA), 19.6.1995. (Sopimus Pohjois-Atlantin sopimukseen osallisten valtioiden ja Yhteistyö Rauhan Puolesta-valtioiden välillä koskien heidän joukkojensa tilaa)
f. Additional Protocol to the Agreement among the States parties to the North Atlantic Treaty and other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (Additional Protocol to the PfP SOFA), 19.6.1995. (Lisäprotokolla sopimukseen Pohjois-Atlantin sopimukseen osallisten valtioiden ja Yhteistyö Rauhan Puolesta-valtioiden välillä koskien heidän joukkojensa tilaa)
g. Futher Additional Protocol to the Agreement among the States parties to the North Atlantic Treaty and other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (Further Additional Protocol), 19.12.1997. (Ylimääräinen lisäprotokolla sopimukseen Pohjois-Atlantin sopimukseen osallisten valtioiden ja Yhteistyö Rauhan Puolesta-valtioiden välillä koskien heidän joukkojensa tilaa)
h. MC 319/2 - NATO Principles and Policies for Logistics. (NATO:n logistiikan periaatteet ja käytännöt)
i. MC 334/2 - NATO Principles and Policies for Host Nation Support (HNS)(Isäntämaasopimus)
j. Applicable NATO STANAGs and Policy Directives for Logistics Support, Force Protection and Financial Reimbursement. (Soveltuvat NATO:n standardointisopimukset ja käytäntöjen ohjeistukset logistiikkatukea, joukkojen suojausta ja rahallista korvausta varten)
k. C-M(2002)49 - Security within NATO, 17.6.2002. (Turvallisuus NATO:n sisällä)
l. BI-SC Directive 15-3 Preparation of International Agreements. (Direktiivi kansainvälisten sopimusten valmistelusta)
m. AJP-4.5 (B) - Allied Joint Doctrine for Host Nation Support and Procedures. (Liittouman yhteisdoktriini isäntämaatuelle ja käytännöille)


Toim huom: Verkkomediassa sisältöä suomeksi liitekohdasta m: 
n. CM(2002)50 - Protection Measure for NATO Civil and Military Bodies, Deployed NATO Forces and Installations (Assets) Against Terrorist Threats. (Suojaustoimet NATO:n siviili- ja sotajoukoille, NATO:n joukoille ja rakenteille terroristiuhkia varten)
o. BI-SC Force Protection Directive 80-25, 1.1.2003. (Joukkojen suojausdirektiivi)
p. BI-SC Functional Planning Guide for Force Protection. (Funktionaalinen joukkojen suojauksen suunnitteluohje)
q. AAP-6 - NATO Glossary of Terms and definitions. (NATO:n sanasto termeille ja määritelmille)

---